ව්‍යාපාරික නාමාවලි සෙවුම - Business Directory Search
ව්‍යාපාරයේ නම - Name :
ස්ථානය - Location :
ව්‍යාපාර වර්ගය - Business Category :
ව්‍යාපාරය - Business :

Pathma Sawmills and Pathma Trasnsport Service
No. 246 A, Kandewela,
Kananwila
Horana


  0772935000 / 0718114693