ව්‍යාපාරික නාමාවලි සෙවුම - Business Directory Search
ව්‍යාපාරයේ නම - Name :
ස්ථානය - Location :
ව්‍යාපාර වර්ගය - Business Category :
ව්‍යාපාරය - Business :

Cargills FoodCity
No.142, Panadura Road, Horana
Anguruwathota Road, Horana


  0342265194/5 / 0342262883/5